[lwptoc][/lwptoc]

Senest opdateret: April 2021

1. Sitely Internet Company

Sitely Internet Company, cvr-nr. 40964673, (herefter benævnt Sitely) udbyder på hjemmesiden sitely.dk en række webhotel ydelser, reseller hosting og salg af domæner, (Samlet herefter benævnt ”Produkter”).

Kunden er den juridiske enhed, der via sitely.dk køber et eller flere af Sitely’s Produkter og i den forbindelse accepterer disse handelsvilkår.

Med mindre andet klart fremgår af Produktbeskrivelsen, så må Sitely’s Produkter alene anvendes af Kunden til Kundens interne brug. Kunden må således ikke videresælge Sitely’s Produkter.

2. Vedtagelse

Disse handelsvilkår er vedtaget, når Kunden ved online køb har accepteret vilkårene, forsat aktivt bruger produkterne eller hvis Sitely på andet grundlag kan dokumentere, at Kunden har accepteret at været bundet af disse handelsvilkår.

3. Produkter

Beskrivelsen af Sitely’s Produkter findes på sitely.dk.

Produktbeskrivelsen vil af Sitely løbende blive opdateret og ændret, men alene med virkning for fremtidige køb.

I forhold til Kunden kan Sitely, ændre på vilkårene for/indholdet af det Produkt, som Kunden har købt adgang til.

Pris, forudbetalingsinterval og indhold samt serviceniveau fremgår af den enkelte Produktbeskrivelse.

Kunden accepterer, at samtlige Produkter IKKE er indrettet til/egnet til at opbevare særlige kategorier af personoplysninger i, med mindre Sitely udtrykkeligt har anførte dette i Produktbeskrivelsen.

4. Valg af Produkt

Med mindre Sitely mod betaling har rådgivet om valg af Produkt, er Kunden selv ansvarlig for, at det valgte Produkt opfylder Kundens behov.

5. Kundens applikationer, databaser og domæner

Ved Kundens applikationer forstås software, herunder hjemmesider, der anvender Produkter til at blive driftet på/fra og som er vendt mod Kunden eller Kundes brugere/kunder, og som ikke udbydes som shared service af Sitely.

Sitely har ikke noget ansvar for opdateringer eller vedligeholdelse af Kundens applikationer, herunder databaser, med mindre det udtrykkeligt er anført i Produktbeskrivelsen.

Kunden indestår Sitely for, at Kunden har alle nødvendige licenser til de af kundens egne applikationer, der til enhver tid anvender Kundens Produkter hos Sitely.

Kunden forpligter sig til løbende at vedligeholde licenserne og friholde Sitely for alle krav som følge af manglende eller utilstrækkelige licenser.

Kunden er eneansvarlig for forringelser af Produkternes performance, nedbrud og merarbejde, som kan henføres til Kundens applikationer/databaser eller ekstraordinær meget trafik til og fra Kundens applikationer. Sitely’s merarbejde i forbindelse hermed, faktureres kunden.

Kunden er selv ansvarlig for rettidig betaling/fornyelse af eventuelle domæner som anvendes sammen med Produkterne, med mindre domænerne er indkøbt af Sitely på Kundens vegne. Er domænerne indkøbt af Sitely, så forudsætter rettidige betaling/fornyelse, at Kunden rettidigt har betalt til Sitely. Hvis Kunden opsiger sit abonnement, så får Kunden ikke refunderet nogen dele af betalingen for indkøb/fornyelse af domæner.

6. Plads

Produkterne sælges med den mængde plads, der fremgår af Produktbeskrivelserne.

Det er Kundens ansvar at tilkøbe yderligere plads i god tid inden pladsen er opbrugt ved at opgradere til et større webhotel eller server.

7. Licenser

Sitely stiller alene licenser til rådighed for Kunden som indgår som en integreret del af de Produkter, som Sitely har givet Kunden adgang til.

Licenserne betales af Sitely til licensgiver for en given periode ad gangen. Der kan derfor i den følgende periode forekomme reguleringer af licensbetaling som følge af Kundens ændrede brug af Produkterne, da betaling under de licenser Sitely stiller til rådighed, er baseret på Kundens oplysninger om Kundens brug. Hvis Kundens brug ændrer sig, så har Sitely ret til, med tilbagevirkende kraft, at opkræve ekstrabetaling hos Kunden for de manglende licenser, som Sitely ikke har fået afregnet for, som følge af Kundens ændrede brug.

Selv hvis Kundens ophør med brug af Produkter, har Sitely ret til at kræve betaling for brug af licenser, som Kunden – uanset grund – ikke har betalt for.

Sitely er også berettet til, uden varsel, at forhøje Kundens løbende priser med et beløb svarende til de ekstra licenser, som Kundens ændret brug udløser betaling for.

Kunden er eneansvarlig for at have de nødvendige licenser til Kundens egne applikationer og databaser, herunder at licenserne giver Kunden ret til at få driftet applikationerne og databaserne.

Kunden er også eneansvarlig for at have de nødvendige licenser og tilladelser til alt indhold i Kundens databaser m.v.

8. Abonnement

Med mindre andet fremgår af Produktbeskrivelsen, så køber Kunden Produkterne i et forudbetalt abonnementsperiode.

Opsigelse af produkt skal ske inden næste fornyelse.

9. Ibrugtagning og reklamation

Kunden anses for at have taget et Produkt i brug, når Kunden har modtaget de nødvendige login informationer fra Sitely.

Reklamation over eventuelle fejl og mangler skal være modtaget af Sitely senest 5 hverdage efter at Kunden har modtaget login information.

Er der mangler ved Produkter har Sitely ret til at vælge, hvordan fejlen/manglen rettes, herunder ved en opdatering, ved en workaround eller ved at Kunden flyttes til et andet driftsmiljø.

Sitely skal rette væsentlige fejl og mangler inden for rimelig tid og ikke senere end 5 hverdage efter, at Sitely er blevet gjort bekendt med fejlen/manglen.

Mindre væsentlige fejl og mangler skal Sitely rette senest 10 hverdage, efter at Sitely er blevet gjort bekendt med fejlen/manglen.

10. Backup

Sitely's forpligtelse til at tage backup og måden det bliver gjort på er ikke en garanti for komplet datasikkerhed, men blot en funktion. Kunden skal selv sikre egen backup af alle data.

Kunden accepterer, at Sitely IKKE tager backup af følgende filtyper:

zip, rar, tar.gz, tar, gz, 7z, bz2, jpa, sql

11. Rettigheder

Sitely har ingen rettigheder til Kundens data bortset fra retten til at anvende dem til statistiske og driftsmæssige forhold i anonymiseret form. Dataene refereret til er personlige data om kunden, kunden selv har oplyst til Sitely.

12. Behandling af personoplysninger

Kunden har ansvaret for at overholde lovgivningens krav om behandling af personoplysninger, herunder:

1. At påse, at Kunden lovligt kan behandle personoplysninger i de applikationer/databaser, der anvender/høre til Produkterne.
2. At sikre sig tredjemands samtykke til behandlingen, hvis det er påkrævet.
3. Inden for de i lovgivningen fastsatte tidsfrister at besvare henvendelser om indsigt/udlevering af personoplysninger.
4. At påse, at personoplysningerne vedligeholdes og om nødvendigt slettes.
Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at Sitely's bistand til opfyldelse af Kundens forpligtelser er betalbare konsulentydelser.

13. Databehandleraftale

Sitely behandler som led i levering af Produkterne til Kunden personoplysninger, jf. Forordning 2016/679 (”Forordningen”) hvorfor følgende databehandleraftale er aftalt:

Sitely udfører følgende behandlinger for Kunden: Opbevaring, transmittering, kopiering, herunder til og fra backup, visning og ændring (i forbindelse med backup).

Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordningen for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Sitely skal overholde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Sitely’s overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

Sitely skal have ret til, for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger, mod at Sitely ved påtænkte skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden mindst 30 dage før det påtænkte skifte, så Kunden kan nå at komme med indsigelser mod den påtænkte ændring.

Sitely påser, at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i Forordningen og forpligtelserne i dette afsnit. Sitely må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger, der er nødvendige for at Sitely kan opfylde indgåede aftaler med Kunden jf. ovenfor, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give til Sitely. Som minimum er Sitely altid berettigede til at foretage følgende behandlinger:

Opbevaring, transmittering, kopiering, herunder til og fra backup og visning.

Hvis Kunden ikke instruerer Sitely om andet, så er Sitely berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest tre måneder efter, at forretningsforholdet mellem Parterne er endeligt ophørt.

Da der er tale om en selvbetjeningsløsning, accepterer Kunden, at Sitely ikke er bekendt med hvilke kategorier af registrerede, Sitely behandler oplysninger om. Sitely har lagt til grund, at der alene behandler personoplysninger for kunder og brugere og ikke andre typer af registrerede.

Kunden accepterer, at Kunden IKKE må anvende Produkterne til behandling, herunder opbevaring af personlige oplysninger omfattet af artikel 9 i Forordningen (særlige kategori af personoplysninger, så som helbredsoplysninger, biometriske data etc.), da Produkterne ikke er indrettet hertil. Det er således alene Kundens ansvar, hvis Kunden anvender Produkterne i strid med disse handelsvilkår.

Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som Sitely behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette Sitely herom.

14. Priser og deres regulering

Sitely's priser er angivet i danske kroner ekskl. moms og afgifter, der tillægges ved fakturering.

De af Sitely's oplyste priser er gældende i abonnementsperioden fra Kundens køb.

Ved oprettelsen af et produkt, betaler Kunden et oprettelsesgebyr. Størrelsen af oprettelsesgebyret er anført ud for det enkelte produkt.

Hvis Kunden ændrer omfanget af Kundens brug af produkterne, vil der ske en tilpasning af priserne. Prisændringen træder i kraft samtidig med den udvidede brug af produkterne.

Sitely's priser reguleres løbende i takt med stigningen af driftsomkostninger.

Herudover kan Sitely regulere de aftalte priser ved førstkommende fornyelse af et abonnement.

15. Betaling og betalingsbetingelser m.v.

Sitely sender alle fakturaer og rykkere m.v. til Kunden via e-mail. Betalingsbetingelserne er 7 dage netto fra modtagelse af faktura.

Sitely opkræver rykkergebyrer, hvis der udsendes rykkere til kunden på grund af manglende betaling.

Ved for sen betaling kan Sitely pålægge betalingen morarente, svarende til rentelovens bestemmelser herom.

Ved manglende betaling ophæves alle garantier, herunder servicemål- og oppetid, responshastighed og eventuel ret til support, midlertidigt indtil 3 dage efter modtaget betaling. Endvidere har Sitely, hvis der ikke er betalt efter udsendelse af RYKKER 1 ret til uden yderligere varsel, at lukke for Kundens adgang til produkterne. Adgang vil herefter første blive reetableret, når Kunden har betalt alle skyldige beløb og har forudbetalt for to måneder, hvoraf den ene måned skal tjene Sitely som sikkerhed for fremtidige rettidig betaling. Hvis rettidig betaling herefter udebliver igen, har Sitely uden varsel, ret til at lukke for Kundens adgang og modregne i forudbetalingen.

16. Tavshedspligt

Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretnings-hemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelsen med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale. Er Kunden en offentlig myndighed eller er Kunden underlagt tavshedspligt, skal Kundens ansatte dog i stedet overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt.

Tavshedspligten omfatter ikke (I) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (II) videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og (III) videregivelse til brug for løsning af en konflikt mellem Parterne.

Ovennævnte oplysninger må Parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser overfor hinanden.

Opdateret 29-01-2022
crossmenu